Regulamin serwisu SkutecznaPomoc.pl

§ 1.

Wstęp

 1. Platforma szkoleniowa dostępna pod adresem internetowym  https://skutecznpomoc.pl stanowi własność firmy Mateusz Gola z siedzibą w Warszawie (Polska), ul. Marszałkowska 27/35 m.32, NIP: 701-00-08-828, REGON: 142559697, adres poczty elektronicznej: kontakt@skutecznapomoc.pl. Firma zwana jest dalej Usługodawcą.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania platformy szkoleniowej oraz sprzedaży usług w postaci kursów online dostępnych na Platformie szkoleniowej.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie pod adresem https://skutecznapomoc.pl/polityka-prywatnosci/

§ 2.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Platforma szkoleniowa – platforma internetowa dostępna pod adresem https://skutecznapomoc.pl służąca do udostępniania kursów szkoleniowych dla zainteresowanych osób.
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Platformy szkoleniowej.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Konta wykupiła dostęp do treści szkoleniowych. 
 4. Kurs – odpłatny lub darmowy pojedynczy kurs online dostępny na Platformie szkoleniowej.
 5. Pakiet Kursów – kilka Kursów połączonych ze sobą w grupę kursów i dostępnych odpłatnie na Platformie szkoleniowej. 
 6. Subskrypcja – forma dostępu do udostępnianych na Platformie treści poprzez wykupienie cyklicznie opłacanego abonamentu. Abonament płatny jest na początku każdego okresu rozliczeniowego.
 7. Okres rozliczeniowy – okres czasu liczony od momentu złożenia zamówienia i opłacenia subskrypcji na dostęp do treści w Platformie szkoleniowej do daty kolejnej opłaty. Okres rozliczeniowy może mieć wymiar miesięczny lub roczny. 
 8. Członkostwo – przynależność do określonej grupy użytkowników ze specyficznymi przywilejami umożliwiającymi dostęp do materiałów szkoleniowych na zasadach przypisanych do konkretnego Członkostwa. Płatność za członkostwo dokonywana jest cyklicznie w formie Subskrypcji lub jednorazowo.
 9. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy szkoleniowej na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin. 
 10. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Platformy szkoleniowej, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika, Klienta oraz zakupionych treści szkoleniowych. 
 11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej. 
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy szkoleniowej.
 13. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Platformy szkoleniowej określonego Kursu,  Pakietu Kursów, Członkostwa, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie szkoleniowej poprzez, który dokonywane jest Zamówienie. 
 15. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Platformie szkoleniowej, który umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.

§ 3.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem https://skutecznapomoc.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 
 2. Polityka Prywatności Platformy szkoleniowej dostępna jest pod adresem https://skutecznapomoc.pl/polityka-prywatnosci/

§ 4.

Wymagania techniczne

Do korzystania z Platformy szkoleniowej i treści szkoleniowych  niezbędne jest posiadanie:

 1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet;
 2. dowolnej przeglądarki internetowej w możliwie najbardziej aktualnej wersji 
 3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymaganego do rejestracji na Platformie szkoleniowej jak również do komunikacji obsługą platformy szkoleniowej)

§ 5.

Prawa i obowiązki Użytkownika / Klienta

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy szkoleniowej i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa i  postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz za prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Platformy szkoleniowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług. 
 3. Zabrania się korzystania z Platformy szkoleniowej w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Platformy szkoleniowej treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Platformy szkoleniowej, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
 5. Opis każdego Kursu,  Pakietu Kursów, Członkostwa w tym ilość modułów tematycznych, sposób odbywania Kursu,  Pakietu Kursów i cech Członkostwa jest wskazany przy opisie odpowiednio każdego Kursu,  Pakietu Kursów i Członkostwa. 
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Kursów.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Platformy szkoleniowej w sytuacji, gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy szkoleniowej bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 9. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu opłata za dostęp do treści szkoleniowych na Platformie szkoleniowej nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 10. Użytkownik uzyskujący dostęp do Platformy szkoleniowej w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.
 11. Przystępując do korzystania z Platformy Szkoleniowej Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§ 6.
Dostęp do platformy szkoleniowej

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Platformy szkoleniowej poprzez otwarcie strony internetowej. Zakup w Platformie szkoleniowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej. 
 2. Użytkownik może założyć indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Platformy szkoleniowej, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu treści szkoleniowych lub Członkostwa. 
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest przejść na stronę rejestracji użytkownika, wykonać następujące czynności:
 1. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
 2. ustalić Hasło;
 3. zapoznać się z Regulaminem
 4. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 1. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji na Platformie szkoleniowej.
 2. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta – zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 4. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów. 
 5. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.
 6. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 7. Użytkownik oraz Klient ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres email: kontakt@skutecznapomoc.pl. W przypadku usunięcia konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za udział w Kursie nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 8. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta. 
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach: 
 1. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu, 
 2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta, 
 3. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Platformy szkoleniowej w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje. 
 1. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte. 

§ 7.

Ceny i płatność

 1. Wszystkie ceny podane na Platformie szkoleniowej wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto. 
 2. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN, EUR i USD. 
 3. Cena, podana na Formularzu Zamówienia jest ceną wiążącą. 
 4. W serwisie możliwe są płatności:
  1. jednorazowe, za pojedyncze kursy, lub pakiety kursów oraz; 
  2. płatności abonamentowe – za pakiety kursów, członkostwa i subskrypcje. Płatności abonamentowe dokonywane będą w formie cyklicznego abonamentu i mogą być rozliczane w przedziałach: miesięcznym lub rocznym
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen na Platformie szkoleniowej. Zmiana ceny produktu w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Klienta, który złożył już Zamówienie na ten produkt. Cena podana na Platformie szkoleniowej wiąże zarówno Klienta, jak i Usługodawcę.
 6. Do każdej płatności wystawiana jest faktura VAT według wskazania Klienta. 
 7. Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Usługodawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych w danym czasie na Platformie szkoleniowej.
 8. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę pełnej zapłaty od Klienta, Usługodawca może zawiesić udostępnienie wykupionych treści szkoleniowych do czasu otrzymania zapłaty.
 9. Nieuregulowanie płatności za dostęp do treści szkoleniowych nie jest równoznaczne z rezygnacją z zakupu Kursu lub Pakietu Kursów. Zakup dokonany za pośrednictwem Formularza Zamówienia pozostaje w mocy i stanowi prawne zobowiązanie do dokonania płatności za zakupioną usługę.
 10. Brak wpłaty abonamentowej za Subskrypcje lub Członkostwo nie jest równoznaczny z rezygnacją z Subskrypcji lub Członkostwa i udostępnianych w nim Kursów. Brak złożenia wyraźnej rezygnacji z  Subskrypcji lub Członkostwa, na zasadach opisanych w § 9 ust. 2 Regulaminu, oznacza, że Klient jest zobowiązany opłacać płatności za dostęp do Subskrypcji lub Członkostwa na podstawie wystawianych faktur. 

§ 8.

Realizacja zamówienia

 1. Użytkownik, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem Platformy formach szkoleniowych, dokonuje Rejestracji na Platformie szkoleniowej, składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia oraz uiszcza opłatę, przy użyciu dostępnej formy płatności.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży dostępu do Kursu lub Pakietu Kursów następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia l
 4. W Formularzu Zamówienia Użytkownik wskazuje obowiązkowo – imię i nazwisko Klienta, adres mailowy, numer telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (w tym aktualny adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej); 
 1. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia Użytkownik wybiera przycisk „Kupuję”.
 2. Nie jest możliwe złożenie Zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.   
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi informacji potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przy Rejestracji.
 4. Kurs i Pakiet Kursów jest dostępny dla Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Usługodawcy. 
 5. Kurs jest dostępny dla Klienta przez okres opisany w charakterystyce kursu lub subskrypcji dni od momentu udostępnienia Kursu. 
 6. Klient ma możliwość odpłatnego wydłużenia dostępu do Kursu o kolejny okres. Czas dostępu oraz opłata za wydłużenie dostępu będą wskazane na koncie Klienta.  
 7. Kurs może być udostępniany Klientowi od razu w całości, a także kolejnymi częściami zgodnie z harmonogramem danego Kursu. W przypadku, gdy Kurs jest udostępniany Klientowi częściami, okres o którym mowa w § 8 ust. 8 Regulaminu liczony jest od momentu udostępnienia Kursu. W każdym przypadku harmonogram Kursu zawarty jest na koncie klienta w szczegółach Kursu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów Kursów dostępnych na Platformie szkoleniowej z ważnych przyczyn (np. choroba prelegenta) lub usterek technicznych. O każdej zmianie harmonogramu Kursu po jego wykupieniu Klient jest informowany indywidualnie.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 10. Kursy z dziedzin psychologicznych dostępne na Platformie nie są psychoterapią, ani inną formą terapii. Pełnią one jedynie funkcję edukacyjną. Usługodawca nie zobowiązuje się względem Klienta do osiągnięcia ściśle określonego rezultatu w postaci wyleczenia. 

§ 9.

Subskrypcje

  1. Subskrypcje pozwalają na dostęp do treści szkoleniowych takich jak Kurs, Pakiet Kursów i Członkostwo poprzez opłatę abonamentową wnoszoną w cyklicznie na początku każdego okresu rozliczeniowego
  2. Klient może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. W przypadku złożenia rezygnacji poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj subskrypcję”.  W takim przypadku subskrypcja wygaśnie wraz z końcem okresu rozliczeniowego.
  3. Kursy, Pakiety Kursów i Członkostwa udostępnione Klientowi po wykupieniu Subskrypcji przestają być dostępne od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego w którym nastąpiło anulowanie Subskrypcji

§ 10.

Reklamacje kursów

 1. W przypadku ujawnienia się wad w Kursach udostępnianych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej,  Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@skutecznapomoc.pl.
 2. Reklamacja Klienta winna zawierać jego imię, e-mail, nazwę Kursu, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji, przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację oraz oczekiwania Klienta wobec Usługodawcy.
 3. Po ujawnieniu wady Kursu Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej. 
 4. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. 

§ 11.

Reklamacja Platformy szkoleniowej i zgłaszanie nadużyć

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@skutecznapomoc.pl
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Platformie szkoleniowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

§ 12.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Usługodawcy kontakt@skutecznapomoc.pl. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. 
 4. W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu miałoby wiązać się dla Klienta z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do wykupionych Kursów) Usługodawca może przyjąć jedno z trzech rozwiązań:
  1. może zwrócić Klientowi należność za Kurs, proporcjonalnie do okresu i zakresu jego wykorzystania; jeżeli takie działanie nie byłoby usprawiedliwione okolicznościami, zwrot należności za Kurs powinien być dokonany w całości;
  2. za zgodą Klienta – może przenieść Kurs udostępniony w ramach likwidowanego Konta Użytkownika na inne Konto Użytkownika pozostającego w organizacji Klienta;
  3. może wydłużyć funkcjonowanie Platformy szkoleniowej dla Użytkownika, którego Konto ma podlegać likwidacji, do czasu upływu dostępności Kursu na Platformie szkoleniowej dla danego Użytkownika (270 dni od chwili udostępnienia Kursu); w tym okresie za pośrednictwem likwidowanego Konta nie można dokonać zakupu nowych Kursów ani wydłużyć funkcjonowania dotychczas zakupionych Kursów. 
 5. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania Platformy szkoleniowej Usługodawca w pierwszej kolejności zawiesza sprzedaż Kursów. W stosunku do Klientów, którzy posiadają wykupione i aktywne Kursy postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

§ 13.

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy szkoleniowej przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy szkoleniowej. 
 3. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Platformy szkoleniowej, zgłasza ten fakt Usługodawcy za pomocą Formularza Kontaktowego albo mailowo na adres kontakt@skutecznapomoc.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy szkoleniowej.

§ 14.

Prawa autorskie

 1. Platforma szkoleniowa jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Platformie szkoleniowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.
 2. Platforma szkoleniowa, jak też poszczególne jej elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 3. Użytkownicy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Platformie szkoleniowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów. Udostępnienie Kursu przez Platformę szkoleniową uznaje się za zgodę Usługodawcy na korzystanie z Kursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, nagrania, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika, który wykupił do nich dostęp. Użytkownik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na użytek swojej firmy/organizacji, ale bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.
 5. Wykupienie dostępu do Kursu oznacza udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta licencji na wykorzystywanie Kursu przez okres opisany w charakterystyce kursu lub subskrypcji dni od chwili udostępnienia Kursu. Licencja uprawnia do korzystania z materiałów objętych ochroną prawno-autorską przez jednego Użytkownika, uprawnionego do korzystania z Konta za pośrednictwem którego wykupiono dostęp do Kursu. 

§ 15.

Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, wprowadzenia lub wycofania usług na Platformie szkoleniowej, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika lub Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Platformę szkoleniową do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej Platformy szkoleniowej ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
 5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres kontakt@skutecznapomoc.pl. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 12 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 
 1. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Platformy szkoleniowej, w szczególności zmiana oprawy graficznej Platformy szkoleniowej, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 16.

Postanowienia końcowe

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. 
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 4. W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Usługodawcy podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.